بازارگردانان

مشخصات بازار گردان صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم
سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
بازار گردان
کارگزاری بانک مسکن
96219
تهران
مشخصات کلی
نام
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
کارگزاری بانک مسکن
20 میلیارد ریال
20 میلیارد ریال
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
مصطفی ازگلی
رئیس هیات مدیره
گروه سرمایه گذاری مسکن
2
ثریا یاری
نایب رئیس هیات مدیره
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
3
یحیی کنگرلو
عضو هیت مدیره
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
4
سید سعید شمسی نژاد
عضو هیات مدیره
عمرانی مسکن گستر
5
سید محمد میر محمدی
عضو هیات مدیره
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
90%
2
سرمایه گذاری ساختمان اصفهان
5%
3
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
5%
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.