مدیر

مشخصات مدیر صندوق
سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
مدیر صندوق
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
469380
تهران

مشخصات کلی

نام
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن
20میلیار ریال
20 میلیارد ریال

مشخصات آخرین اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت در تاریخ 1397/02/16

ردیف
نام و نام خانوادگی
درصد سهم
نام نماینده
میزان تحصیلات
سمت
موظف/غیرموظف
1
گروه مالی بانک مسکن
70
غلامحسین احمدی
دکتری
رئیس هیأت مدیره
موظف
2
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
15
-
-
-
-
3
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
14/98
-
-
-
-
4
شرکت کارگزاری بانک مسکن
0/005
سعید اسلامی بیدگلی
دکتری
نایب رییس هیات مدیره
غیر موظف
5
شرکت بازرگانی مهر مینای کیش
0/005
محمود یوسفی
دکتری
عضو هیأت مدیره
غیر موظف
6
شرکت عمرانی مسکن گستر
0/005
بهرام عبادپور
دکتری
عضو هیأت مدیره
غیر موظف
7
شرکت لیزینگ گستر آریا
0/005
سید محسن فاضلیان
دکتری
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
موظف

مشخصات آخرین سهامداران که بیش از 5 درصدی سهام شخصیت حقوقی را دارند

ردیف
نام/ نام شرکت
شماره ملی/شماره ثبت
محل صدور شناسنامه/محل ثبت
تاریخ تولد/ثبت
درصد سهامداری
نام نماینده شخص حقوقی
شماره ملی
1
شرکت گروه مالی بانک مسکن
10100687843
تهران
54/08/20
70
غلامحسین احمدی
1289310696
2
شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
10101236571
تهران
69/02/06
15
نماینده ندارد
-
3
شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن
10320307426
تهران
89/05/01
14/98
نماینده ندارد
-
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.