متعهد پذیره نویس

مشخصات متعهد پذیرنده نویس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم
سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
متعهد پذیرنده نویس
گروه مالی بانک مسکن
23313
تهران
مشخصات کلی
نام
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
1200 میلیارد ریال
1200 میلیارد ریال
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
محمد هاشم بت شکن
رئیس هیات مدیره
بانک مسکن
2
محمد علی سهمانی اصل
نایب رئیس هیات مدیره
سرمایه گذاری مسکن
3
اصغر عارفی
عضو هیات مدیره
شرکت آجر ماشینی فیروز آباد
4
رحیم اسماعیلی دانا
عضو هیات مدیره
شرکت عمرانی مسکن گستر
5
حجت اله صیدی
عضو هیات مدیره
شرکت خدماتی و پشتیبانی بانک مسکن
مشخصات سهامداران عمده (مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
بانک مسکن
99%
صندوق زمین و ساختمان
نسیم
-
22096132 داخلی 429 
تمام حقوق این وب سایت متعلق به صندوق سرمایه گذاری نسیم می باشد.